Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaardenvoorwaarden Cicerone Business Resultancy

  Artikel 1 Algemeen 

1.1 In deze Algemene Acceptatie- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. opdrachtgever: de partij die opdracht geeft,

b. opdrachtnemer: Cicerone Business Resultancy,

c. opdracht: een door de opdrachtgever ten behoeve van de opdrachtnemer geformuleerde taak,

d. opdrachtbevestiging: een door de opdrachtnemer voor de opdrachtgever opgestelde vastlegging van de ingrediënten van de opdracht.

1.2 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemene Contractvoorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

  Artikel 2 Toepasselijkheid  

2.1 Deze Algemene Acceptatie- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

  Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst  

3.1 De overeenkomst geldt vanaf het moment dat de door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging retour is ontvangen.

3.2 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

  Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever  

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.

4.2 Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd

  Artikel 5 Uitvoering van de opdracht  

5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

5.2 Opdrachtnemer is bij de uitvoering van de overeenkomst vrij gebruik te maken van de diensten van derden.

  Artikel 6 Honorarium en betaling  

6.1 Het honorarium van opdrachtnemer en de betalingswijze worden in de opdrachtbevestiging vastgelegd, 

6.2 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum.

6.3 Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

6.4 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

6.5 Facturering van adviesdiensten geschiedt per maand achteraf, of zoals schriftelijk is overeengekomen. Facturering van deelname aan workshops geschiedt voorafgaand aan de datum van deelname.

  Artikel 7 Reclames en aansprakelijkheid  

7.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een vakbekwaam professional volgens de in het handelsverkeer geldende opvattingen kan worden verwacht.

7.2 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag moeten schriftelijk binnen14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken aan opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

7.3 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het ontvangen honorarium voor de desbetreffende opdracht.

7.4 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

  Artikel 8 Intellectueel eigendom  

Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, cursusmateriaal, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

  Artikel 9 Overmacht  

9.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het handelsverkeer geldende opvattingen naar redelijkheid en billijkheid voor haar rekening komen.

9.2 Indien een der partijen ten gevolge van overmacht zijn prestatie langer dan drie maanden opschort, zijn de andere partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

  Artikel 10 Beëindiging  

10.1 Buiten hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, buiten rechte de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere partij:

a.(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de andere partij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

b.de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd

c.de andere partij zijn huidige onderneming staakt, of een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

10.2 Buiten hetgeen in het vorige lid en elders in de overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij, na deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

10.3 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging en/of ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven nadien bestaan

  Artikel 11 Vertrouwelijkheid  

Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie vertrouwelijk te houden.

  Artikel 12 Geheimhouding 

12.1 Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

12.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt het geval uitgezonderd, dat opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

12.3 Tenzij daartoe door opdrachtnemer schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. Opdrachtnemer zal deze verplichtingen opleggen aan eventueel door hem ingeschakelde derden.